PROIECTE FINANTATE PRIN FSE

"Resursa umană, investiţie valoroasă în turismul rural românesc!" (ID 36694)

În perioada septembrie 2009 – august 2012, RGIC Consultanţă, în calitate de solicitant, a implementat Proiectul strategic "Resursa umană, investiţie valoroasă în turismul rural românesc!" (ID 36694), cofinanţat din Fondul Social European (FSE) în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) şi din bugetul naţional. Proiectul s-a derulat în regiunile Nord-Vest, Vest, Sud-Muntenia, Centru şi Nord-Est timp de 36 de luni. Obiectivul general al proiectului a vizat dezvoltarea resurselor umane din zonele rurale, în vederea accesului şi dezvoltării sustenabile în ocupare, în activităţi non agricole, pe o piaţă a muncii flexibilă şi inclusivă. Obiectivul principal al proiectului l-a constituit derularea unui amplu program de formare profesională în domeniul turismului rural, ce a prevăzut cursuri de perfecţionare pentru manageri şi angajaţi şi cursuri de calificare pentru şomeri, persoane în căutarea unui loc de muncă sau persoane ocupate în agricultura de subzistenţă din mediul rural.

Prin aceste cursuri, beneficiarilor li s-a oferit posibilitatea de a acumula cunoştinţe practice în meserii specifice turismului rural (administrator de pensiune turistică, bucătar, ospătar, cameristă). În total, 830 de persoane din cele cinci regiuni vizate au beneficiat de astfel de traininguri, din totalul de 2030 de persoane din grupul-ţintă, aparţinând mai multor categorii sociale din mediul rural.

"Dezvoltare durabilă a resurselor umane pentru turismul rural din România!” (ID 54620)

RGIC Consultanţă, în calitate de partener, a participat la derularea proiectului strategic “Dezvoltare durabilă a resurselor umane pentru turismul rural din România!” (ID 54620), implementat de Asociaţia de Dezvoltare în Afaceri (ADA), în calitate de beneficiar, în perioada februarie 2010 – ianuarie 2013, şi cofinanţat din Fondul Social European (FSE) în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) şi din bugetul naţional.

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea resurselor umane din zonele rurale, în regiunile Sud-Muntenia, Sud-Vest şi Sud-Est în vederea accesului şi dezvoltării sustenabile în ocupare, în activităţi non agricole, pe o piaţă a muncii în continuă mişcare.

Proiectul a urmărit realizarea de cursuri de formare şi perfecţionare pentru 540 de persoane din zonele rurale, selectate dintr-un grup ţintă de 1.500 de persoane - atât angajaţi din domeniul turismului rural, cât şi şomeri sau persoane angajate în agricultura de subzistenţă, care îşi doresc să profeseze în turismul rural. Cursurile de perfecţionare sau calificare au fost organizate pentru patru meserii: administrator de pensiune turistică, cameristă, bucătar şi ospătar. În cadrul acestui proiect, RGIC Consultanţă elaborează studii şi cercetări privind piaţa muncii, participă la campaniile de informare/publicitate, sprijiniă crearea unor reţele locale şi regionale de coordonare a serviciilor de ocupare precum şi în activităţile ce sprijină crearea de parteneriate locale şi regionale, în toate regiunile, participă la activităţi de conştientizare a grupului ţintă şi în asistenţa privind noi afaceri.

„Dezvoltare durabilă în comunitaţi rurale” (ID: 89660) 

 Proiectul „Dezvoltare durabilă în comunitaţi rurale”, Regiunea Nord – Est, (ID: 89660), Investeşte în oameni!, cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, a fost implementat de Romair Consulting SRL, în colaborare cu doi parteneri naţionali: Asociaţia de Iniţiativă Locală Roman 2002 şi S.C. RGIC Consultanţă S.R.L.

Proiectul a înregistrat cateva reuşite care contribuie la dezvoltarea durabilă a comunităţilor rurale din Nord Estul Romaniei. Obiectivul principal al proiectului l-a constituit îmbunătăţirea calităţii resurselor umane din comunităţi rurale din Regiunea Nord–Est, prin atragere şi integrare pe piaţa muncii în activităţi non-agricole şi prin educaţie, consiliere şi asistenţă antreprenorială a şomerilor, a persoanelor în căutarea unui loc de muncă şi a persoanelor ocupate în agricultura de subzistenţă. 

Partenerul RGIC Consultanţă a fost implicat in activitatea A8: Consiliere şi asistenţă pentru deschiderea unei afaceri în mediul rural, în cadrul acesteia peste 500 persoane au fost consiliate pentru deschiderea unei afaceri în mediul rural. Au avut astfel loc sesiuni de consiliere în judeţul Iaşi (comunele Andrieşeni, Vlădeni, Golăieşti, Dagâţa, Tansa, Şcheia, Prisăcani, Ţigănaşi, Gorban, Probota, Mădîrjac, Şipote, Focuri, Brăteşti, Costuleni, Dobrovăţ, Balş, Răchiţeni, Răducăneni, Cozmeşti), judetul Neamţ (Tămăşeni, Sagna, Războieni, Alexandru cel Bun, Boteşti, Pângăraţi, Dragomireşti) şi judeţul Suceava (Simnicea, Ipoteşti). Sesiunile de asistenţă au avut loc în aceleaşi trei judeţe, Neamţ, Iaşi şi Suceava.

„Satul meu, afacerea mea!” ID 131046

S.C. RGIC Consultanţă S.R.L., în calitate de Partener 1, participă la implementarea proiectului strategic „Satul meu, afacerea mea!”, contract de finanţare: POSDRU/135/5.2/S/131046. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Investeşte în oameni!, se derulează pe o perioadă de 18 luni şi este implementat de Patronatul Român din Industria de Morărit, Panificaţie şi Produse Făinoase ROMPAN, în calitate de Solicitant, RGIC Consultanţă, SIVECO Romania SA şi EUROPEAN UNION EXPERTS ASSOCIATION, parteneri în proiect.

Obiectivul general al proiectului este de a facilita accesul pe piaţa forţei de muncă şi dezvoltarea întreprinderilor profitabile non-agricole a unui număr de 1500 de persoane în căutarea unui loc de muncă, şomeri şi persoane ocupate în agricultura de subzistenţă (tineri, femei şi şomeri de lungă durată), prin participarea la programe de informare, consiliere psihologică, vocaţională şi profesională şi utilizarea instrumentelor TIC. Regiunile de dezvoltare în care se implementează proiectul sunt: Bucureşti-Ilfov, Sud Muntenia, Nord Est, Nord Vest şi Centru.

Grupul ţintă propus în cadrul proiectului este format în total din 1500 de persoane din mediul rural, regiunile Bucureşti-Ilfov, Sud Muntenia, Nord Est, Nord Vest şi Centru. Dintre aceştia un număr de 504 persoane vor urma cursuri de calificare de nivelul 1 în meseriile de brutar, brutar-patiser, cofetar şi bucătar, 180 de persoane vor urma cursuri de iniţiere TIC, 620 de persoane vor urma cursuri de antreprenoriat şi 200 de persoane vor beneficia de consiliere privind înfiinţarea unei afaceri.

ADA a implementat in perioada aprilie 2014 - noiembrie 2015 proiectul Microcreditarea, componenta fundamentala a antreprenoriatului in mediul rural”, ID 135486.  Proiectul a vizat dezvoltarea unei retele unitare, integrate, functionale si sustenabile de microintreprinderi specializate in microfinantare la nivel de comune – poli antreprenoriali de ocupare pentru persoane in cautarea unui loc de munca, someri, manageri si angajați din mediul rural.  Proiectul a  avut  o componenta de portal on-line cu servicii de forum si consultanta pentru grupurile tinta si o componenta de actualizare - in varianta on line - a unui Ghid al intreprinzatorului dintr-un cluster rural realizat prin proiect  pe masura dezvoltarii de initiative antreprenoriale in domeniul microfinantarii in mediul  rural..

Rezultate finale: 1830 de presoane au beneficiat de consiliere/orientare sustenabilitate zone rurale,  128 de participanți la programe integrate (mediere - 891 persoane și programe de formare profesională -  390 persoane).  

General EP banner

 
footer logo

Despre noi

Grupul Român pentru Investiții și Consultanța (RGIC) este o instituție financiară de investiții și consultanță ce are ca principal obiectiv sprijinirea inițiativelor publice și private prin oferirea unui PACHET DE SERVICII INTEGRAT inovativ.

Misiunea pe care ne-am asumat-o este de a contribui la dezvoltarea durabilă locală și regională în context național și internațional.  Cinci direcții sunt, în concepția noastră, vitale în acest sens: consultanță/proiectare,  cercetare/inovare, investiții/finanțare, asistentă tehnică/formare profesională și cooperare/valorificare.