În luna iunie au continuat sesiunile de consiliere pentru membrii grupului ţintă din cadrul proiectului „Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural”, POSDRU/135/5.2/S/135486 cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investeşte în OAMENI!”. În urma implementăîrii proiectului vor fi transmise participanţilor competenţe practice privind ocupaţiile următoare: Analist credite (AC), Administrator de Risc (AR), Intermediar în Activitatea Financiară şi Comercială (broker IFC) urmate de transmiterea de Competenţe Antreprenoriale (CA). Grupul ţintă propus este format în total din 1680 persoane din mediul rural, din care se estimează un minim de 50% femei. Din aceştia, 420 de presoane beneficiază de consiliere/orientare iar 312 vor participa la programe de formare profesională. Nevoia de creditare şi implicit de personal calificat pentru acest sector este vitală în mediul rural. Din punct de vedere al teritorialităţii, serviciile financiare sunt greu accesibile întreprinderilor din rural şi sectorului agricol datorită costurilor de creditare ridicate. Cerinţele impuse de instituţiile bancare pentru accesarea fondurilor (de ex. pentru garanţii), sunt similare oricărei alte companii sau IMM, fiind dificil de îndeplinit. Insuficienta specializare a serviciilor de creditare s-a reflectat direct asupra sistemului de garantare pentru agricultură, aceasta nefiind utilizată la capacitatea sa planificată şi implicit, în nivelul limitat de accesare al programului şi în rata crescută de proiecte reziliate în rândul beneficiarilor selectaţi. Iată de ce prin acest proiect, se are în vedere şi complementariatatea, în perioada de susutenabilitate, cu alte programe de finanţare (în special pentru agricultură - ramura economică de bază în mediul rural). Proiectul „Microcreditarea, componentă fundamentală a antreprenoriatului în mediul rural”, implementat de ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ÎN AFACERI (ADA), în calitate de lider de parteneriat, alături de parteneri în proiect: Asociaţia Institutul pentru Microîntreprinderi Integrate Regional – AIMIR (P1) şi Federaţia Naţională a Grupurilor de Acţiune Locală – FNGAL (P2), reprezintă în acest sens o iniţiativă benfică pentru mediul rural.